Naši partneri

Kao najvažnije partnere ističemo:

 • Hrvatska elektroprivreda d.d. 
 • Hrvatski Operator prijenosnog sustava d.o.o.
 • HEP - Operator distribucijskog sustava d.o.o.
 • HEP - Proizvodnja d.o.o.
 • Zagrebački holding d.o.o
 • Dalekovod d.d.
 • Plinacro d.o.o.
 • Hrvatske Šume d.o.o.
 • Končar - Inženjering za energetiku i transport d.d.
 • Končar - Montažni inženjering d.d.
 • Hrvatske autoceste d.o.o.
 • HŽ infrastruktura d.o.o.
+385 1 6198 530